Frågor

Start
Uppåt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avsägelse av bostadsrätt  Andrahandsuthyrning  Vattenskador

Avsägelse av bostadsrätt

Avsägelse av bostadsrätt regleras av 4 Kap. § 11 BRL.

Uppsägningen måste ske skriftligen och utan ersättning. Uppsägningen räknas from det sista datumet i månadsskiftet, from att föreningen får uppsägningen. Man får därefter betala månadsavgiften under den påföljande uppsägningstiden (tre månader), ni har ej heller försäljningsrätt under uppsägningstiden.

Med anledning av avsägelse blir bostadsrättsinnehavaren därefter fri från förpliktelser. Däremot svarar bostadsrättsinnehavaren för  förpliktelser som uppkommit dessförinnan.

Ev pantsättning av lägenheten skall vara löst.

Lägenheten/förråd, balkong/uteplats får inte vara behäftad med onormalt slitage*, skador , eller väsentliga fel, enl § 10.

Vi önskar efter avsägelse snarast få tillfälle att komma in i lägenheten för att skapa oss en uppfattning om skicket.

Lägenheten skall efter utflyttning även vara slutstädad. Efter urstädning kommer även en slutbesiktning att utföras.

Överlämna samtliga nycklar till lägenheten (3 st) samt tvättbokningscylinder.

* Med "onormalt slitage" menas ex, påtagliga hål, jack, Skavskador på inre beklädnad. Påtagliga fläckar på inre beklädnad som inte går bort genom normal rengöring. Hål, sprickor, mattsläpp i våtrumsbeklädnad. Trasiga vitvaror, och liknande.

Konstateras underhållet enl ovan vara eftersatt (eller är dåligt urstädad) har föreningen rätt att åtgärda detta på bostadsrättsinnehavarens bekostnad, enl § 10.

Andrahandsuthyrning

 

Bostadsrättsinnehavare skall alltid i god tid före en andrahandsuthyrning

  ansöka om tillstånd hos styrelsen. Styrelsen kan därefter på vissa grunder och under begränsad tid medge andrahandsuthyrning.

Grundregeln som gäller vid andrahandsuthyrning är att, 1 bostadsrättsinnehavaren skall tillfälligt vistas på annan ort och, 2 har för avsikt att komma tillbaka till lägenheten.

Godtagbara skäl är ex, militärtjänstgöring, skola på annan ort, tillfälligt arbete på annan ort, och liknande.

Ej godtagbara skäl är ex, marknadsläget, prova att bo ihop med annan person, längre tids arbete på annan ort, och liknande.

(Kontrolluppgift om andrahandsuthyrning lämnas även årligen enl lag till skattemyndigheten).

PDF formulär för ansökan om andrahandsuthyrning.

Vattenskador

Regler vid vattenskada i Bostadsrättsföreningen FYREN.

Vid en vattenskada i ex ett våtutrymme är det i regel minst två parter som bär ansvaret, och som har återställnings och försäkringsansvar. Föreningen och lägenhetsinnehavaren (§10 stadgarna).

Att ansvara för menas att ha, kontroll, underhåll, och försäkringsansvar.

Kostnadsfördelning

Det är föreningen stadgar och bostadsrättslagen som reglerar  var gränsdragningen går mellan de delar där du själv som bostadsrättsinnehavare är underhållsansvarig, och de delar som föreningen har underhållsansvar för.  

Föreningens/bostadsrättsinnehavarens ansvar

Föreningen (via fastighetsförsäkringen) är skyldig att utreda skadeorsak, omfattning, samt ombesörja att skadan åtgärdas, (fastighetsförsäkringen räknas som primärförsäkring).

Detta betyder inte att föreningen har betalningsansvar för skadan, utan bara att vi har skyldigheten att tillse att den blir fackmannamässigt åtgärdad. Detta betyder (i normalfallet) att föreningen står för kostnader på underliggande bärande stommar, typ bärande väggar och underliggande bjälklag.

Däremot kommer du själv (eller din hem/bostadsrättsförsäkring) att få stå för kostandena på arbeten på de delar du själv enl stadgarna har underhållsansvar för. Observera att du även får betala självrisk och åldersavdrag på materialet enl ditt hemförsäkringsbolags avskrivningstabell. (Nedan beskriver vi några begrepp, samt ett urval av de delar du själv eller din hem/bostadsrättsförsäkring bekostar).  

Vidare är det beroende på skadorsaken om föreningen eller du skall betala vår självrisk på fastighetsförsäkringen. Om det föreligger vårdslöshet eller vållande, ligger även betalningsansvaret av självrisken på fastighetsförsäkringen på dig. (upp till 42 500 kr).    

Därför är det viktigt att bostadsrättsinnehavaren vet de ekonomiska villkoren innan vi från föreningen kan påbörja en ev rivning, torkning och återställning av en vattenskada.

Nya regler på golvbrunnen.

Från och med 2009 har GVK beslutat att alla som bryter tätskikt även måste byta ut golvbrunnen.

Det betyder att golvbrunnen alltid måste bytas när ut när tätskiktet bryts. Underhållsansvaret för golvbrunnen ligger på bostadsrättinnehavaren, varför kostnaderna för bytet faller på lägenhetsinnehavaren.  

Exempel på områden som du som bostadsrättsinnehavare enl stadgarna är underhållsansvarig.

Ytskikt på väggar, golv och tak, jämte underliggande fuktisolerade skikt.

Inredning såsom. köksinredning, skåp, gardrober, vitvaror, sanitetsporslin, innerväggar som ej är bärande, el/vatten/avloppsledningar till de delar de befinner sig inne i lägenheten och inte är stamledningar, ytter/innerdörrar samt fönsterglas, (se vidare stadgarna §10 nedan)  

Exempel på områden där förening enl stadgarna är underhållsansvarig.

Bärande hjärtväggar av betong, bärande ytter eller lägenhetsåtskiljande väggar av betong, Undre lägenhetsavskiljande betongbjälklag. Övre lägenhetsavskiljande betongbjälklag. Stamledningar för el/vatten/avlopp till de delar de befinner sig utanför lägenheten och klassas som stamledningar. (Definition, stamledning är en ledning som förser mer än en lägenhet med el/vatten/avlopp).

 Vad täcks inte av din försäkring.

Olika försäkringsbolag har olika regler, och nedan redogörs för de två vanligaste undantagen för ersättning. (Kontakta ditt bolag och hör vilken regel som gäller)  

1 Den del som orsakat skadan ersätts ej. Dvs. Om väggbeklädnaden (ex kaklet) har släppt genom fukt som sedan runnit ner under golvmattan, ersätts inte väggbeklädnaden. (Den betraktas som den felade delen, och ersätts ej).  Måste däremot golvmattan/golvbrunn också bytas, (som en extern del av skadan) ersätts denna, (med sedvanligt ålderavdrag).  

2 Hela våtutrymmet klassas som en enda hel enhet.  Många försäkringsbolag klassar idag hela våtutrymmet som en hel enhet. Det betyder, om du får en vattenskada i våtutrymmet får du ingen ersättning för varken golv, tak eller väggbeklädnad. (Hela våtutrymmet betraktas som den felande delen och ersätts ej). Måste däremot vardagsrumsgolvet också rivas (som en extern del av skadan) ersätts denna, (med sedvanligt ålderavdrag).  

Åldersavdrag

Utöver din självrisk på hem/bostadsrättsförsäkringen, (oftast runt  3-7000 kr) gör alla försäkringsbolag åldersavdrag på ytskiktet. Det betyder att du får mindre ersättning ju äldre materialet är, ner till när det är fullständigt avskrivet och värdet är noll. (Nu brukar de flesta försäkringsbolag ändå ha praxis att ge uppåt 10% ersättning, även om värdet är noll). Detta betyder, om din våtrumsmatta är 5 år eller nyare, får du ny utan åldersavdrag. Sedan skrivs den ner ned 8 % pr/år tills värdet är noll. (Efter ca 18 år är värdet noll). Olika material har olika avskrivningstid, se nedan exempel på avskrivningstabell.   (kontakta ditt f-bolag och fråga efter aktuell tabellen på avskrivningar).

Överenskommelse

Innan vi påbörjar en återställning av en skada kräver vi numera, i samarbete med vår branschorganisation, att bostadsrättsinnehavaren undertecknar en överenskommelse där de slutgiltiga kostnaderna, tillträdet, och att vi får använda olika firmor, är klargjorda. Överenskommelsen  innebär i normalfallet att vi från föreningen håller i arbetet med återställningen av  skadan, och du betalar de delar du har underhållsansvar för. 

Ansvar vattenskada

Det här med försäkringar är inget lätt område. Den ena skadan är aldrig lik den andra och ansvars och kostnadsfördelningen är beroende av många olika faktorer, ex 1 Vad beror skadan på ? 2 På vilkens kontroll/underhållsområde ? 3 Har Kontroll / underhållsansvar efterlevts ? 4 Hur gammalt är materialet ? 5 Vilken avskrivningstid har materialet ?

///

Utdrag ur stadgarna

10 §

Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenhetens inre med tillhörande övriga utrymmen i gott skick samt underhålla disponibla förrådsutrymmen. Bostadsrättshavaren är skyldig att följa de anvisningar styrelsen meddelat rörande den allmänna utformningen och rörande skötsel av mark och skötselytor. Föreningsstämman kan besluta om inskränkningar av skötselytor.

Föreningen svarar för husets skick i övrigt och sålunda för de stamledningar föreningen försett fastigheten med samt för att fastigheten hålls i gott skick.

Bostadsrättshavaren svarar sålunda för lägenhetens

· väggar, golv och tak samt underliggande fuktisolerande skikt;

· inredning och utrustning såsom ledningar och övriga installationer för vatten, avlopp, värme, ventilation och el till de delar dessa befinner sig inne i lägenheten och inte är stamledningar;

· svagströmsanläggningar;

· i fråga om el- eller vattenradiatorer och stamledningar svarar bostadsrättshavaren endast för målning;

· stamledningar för el fr.o.m lägenhetens undercentral (proppskåp);

· golvbrunnar, rökgångar, inner- och ytterdörrar samt glas och bågar i inner-, mellan- och ytterfönster; (bostadsrättshavaren svarar dock inte för målning av yttersidorna av ytterdörrar och ytterfönster),

Bostadsrättshavaren svarar för reparation i anledning av brand- eller vattenledningsskada i lägenheten endast om skadan har uppkommit genom bostadsrättshavarens eget vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som tillhör hans hushåll eller gästar honom eller av annan som han inrymt i lägenheten eller som utför arbete där för hans räkning. Samma ansvarsfördelning gäller om ohyra förekommer i lägenheten.

Är bostadsrättslägenheten försedd med balkong, terrass, uteplats eller med egen ingång, skall bostadsrättshavaren svara för renhållning och snöskottning.

Bostadsrättshavaren svarar för åtgärder i lägenheten som vidtagits av tidigare bostadsrättshavare såsom reparationer, underhåll, installationer m m.

///

Om en vattenskada uppkommer i ett våtutrymme, vem bär då kostnaderna för återställningen.

Det beror på inom vilkens ansvarsområde vattenskadan uppkommit.

1. Uppstår skadan ex av att ett vatten/avloppsrör läker, som ligger inne i vägg/golv och klassas som stamledning och ligger på föreningens kontroll / underhållsansvar, bär i regel föreningen större delen av återställningskostnaden. (Dock ej ytbeklädnad)

2. Uppstår skadan i ett våtutrymme och orsaken till skadan kan härledas från ytskiktet bär bostadsrättsinnehavaren större delen av kostnaden. 

Varför då ?

Ytskiktet ligger på den enskilde bostadsrättsinnehavarens kontroll/underhålls ansvar.

När vattenskada kan härledas till ytskicktet föreligger även (enl försäkringsvillkoren) förhöjd självrisk, upp till ett basbelopp. 

* Ett basbelopp = 42 500 Kr år 2009.

Avskrivningstabell, exempel

Avskrivningar 2007.jpg (150067 byte)

Överenskommelse blankett

SBC V blankett.jpg (523387 byte)

Utslag från bostadsrättsnämnden vattenskada

vattsbc.gif (43293 byte)