Ordningsregler

Start
Uppåt

 

 

 

 

 

 

 

 

Brf FYREN

ORDNINGSREGLER

Med stöd av 28 § bostadsrättslagen och föreningens stadgar, har styrelsen för Brf Fyren utfärdat följande ordningsregler:

1.  Bostadsrättsinnehavare skall vara aktsam om och väl vårda såväl egen lägenhet som föreningens egendom i övrigt.

2.  Om det i lägenheten uppstår en sådan skada att dess avhjälpande inte kan skjutas upp, skall styrelsen eller vicevärd omedelbart underrättas. Anmälan skall även göras om kranar är otäta eller avlopp blivit tilltäppta eller tar undan dåligt.

3.  Lägenheten får inte utföras sådant arbete som kan störa övriga lägenhetsinnehav eller bedrivas yrkes- eller affärsverksamhet utan styrelsens medgivande.

4.  Vid användning av sopnedkast skall sopor och dylikt vara väl inslagna i paket.

5.  Störande vattentappning tex. för bad och dusch, användande av tvättmaskin, förekomma mellan kl.  22.00-06.00. Stäng vattenkranarna!

6.  Vintertid skall ses till att frysskada på vattenledning inte uppstår pga. att fönster eller dörr lämnats öppna.

7.  Torkmattor, skor, stövlar, leksaker, barnvagnar, cyklar o dyl. får inte läggas eller stå framför dörrar eller i trapphus. Gäller också källargångarna. (Allt för att underlätta städningen.)

8.  Om djur hyses i lägenheten skall tillses att de inte orenar, gör ofog eller för oljud. Hundar och katter får inte lösa rastas inom bostadsområdet. Så länge hundar och katter befinner sig inom bostadsområdet skall de hållas kopplade. Vid rastning av hundar och katter är ägaren ansvarig att omhänderta ev. avföring.

9.  Privata (egna) antenner och paraboler för inte sättas upp!.

10. Egna elektriska värmekällor är ej tillåtna.

11. Dörr till vind och källare skall hållas låsta. Tänk på inbrottsrisken!.

12.  Piskning av möbler, mattar, sängkläder m m för inte göras på balkonger eller i trapphus Piskställningar finns utomhus.

13.  Skyltning genom anslag på husets ytterväggar, i entréer eller trappuppgångar,  får inte sättas upp utan styrelsens särskilda tillstånd. Anslagstavla finns i varje entré för medlemmarna.

14.  Bostadsrättsinnehavare skall rätta sig efter övriga särskilda  föreskrifter som utfärdas av styrelse för tvättstuga, cykelrum,  bilparkering, ventilationssystem,  samt övriga av vicevärden lämnade föreskrifter.

15.  Reglerna gäller för såväl bostadsrättsinnehavare som deras besökande.

16.  Att inte annat än i undantagsfall störa kringboende med musik, dans eller annan efter kl.  22.00 eller före kl. 07.00

STYRELSEN