Föreskrifter

Start
Uppåt
Överlåtelseavtal
MV inst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Parkeringsbestämmelser   Husvagnar   Katter Hundar

Parkeringsbestämmelser

 

Uppställning av fordon i samband med i och urlastning är tillåtet OBS endast tiden lastmomentet kräver.

Fordon uppställt på ej tillåten plats åläggs kontrollavgift på 300 Kr (faktura till ägaren).

Parkering tillåten endast på markerad avgiftsfri plats. Fordonet skall vara i kördugligt tillstånd, dvs skattad och besiktad, och ej belagd med körförbud.

Vägar trottoarer, vändplaner, gräsmattor eller annan mark får under inga villkor användas som uppställningsplats för fordon. Blockering av vägar beivras omgående.

Husvagnar / Släpvagnar tillåts parkera under tiden 1 maj – 14 okt på av vaktmästare anvisad plats.

Tiden 15 okt – 30 apr råder totalt förbud.

Långtidsparkering av fordon på parkeringen är ej tillåtet.

Husvagnar

Husvagnar släpvagnar tillåts parkera under tiden 1 maj – 14 okt på av vaktmästare anvisad plats.   Tiden 15 okt – 30 apr råder totalt förbud.

Katter Hundar

Styrelsen  får ofta in skrivelser och påpekanden om att lösspringande katter förorenar i sandlådorna, trapphus, uteplatser.

Lösspringande katter kan därför utgöra en sanitär olägenhet för barn och andra boende i området.

Enl lagen om tillsyn för hundar och katter skall de hållas under tillsyn så att de inte vållar skada eller olägenhet.

Som kattägare är du därmed skyldig att vidta åtgärder så att din katt inte förorenar i sandlådor eller trapphus.

Som kattägare har ni därmed det fulla ekonomiska ansvaret för den skada er katt kan komma att orsaka. Blir den instängd i trapphuset pinkar den där. Flera trapphus har doft av kattpiss efter instängda katter, till förtret för allergiker, andra boende och städpersonal. En katt kräver daglig vård och tillsyn.

Sandlådorna är till för att mindre barn skall kunna leka utan att få avföring på händerna. Efter snösmältningen har vår personal krattat upp högvis med avföring ur sandlådorna. Det är således förbjudet att släppa ut katterna för att göra sina behov i sandlådan.

Här är några bilder på hur det såg ut i sandlådan under vårstädningen.

Kattskit 1.jpg (119555 byte)  Kattskit 2.jpg (34544 byte)  Kattskit 3.jpg (17154 byte)

Utdrag ur lagen om tillsyn över hundar och katter

Lag (1943:459) om tillsyn över hundar och katter

L 18.  Ägarens tillsyn

1 § Hundar och katter skall hållas under sådan tillsyn som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter.

Utdrag ur bostadsrättsföreningens stadgar

12 § Bostadsrättshavaren är skyldig att när han använder lägenheten och andra delar av fastigheten iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och skick inom fastigheten. Han skall rätta sig efter de särskilda regler som föreningen meddelar i överensstämmelse med ortens sed, Bostadsrättshavaren skall hålla noggrann tillsyn över att detta också iakttas av den som hör till hans hushåll eller gästar honom eller av någon annan som han inrymt i lägenheten eller som där utför arbete för hans räkning.

Föremål som enligt vad bostadsrättshavaren vet är eller med skäl kan misstänkas vara behäftat med ohyra får inte föras in i lägenheten.